Struktūrvienības

Kvalitātes vadības sistēma


Slimnīcas darbība sastāv no daudzu procesu nepārtrauktas mijiedarbības, pastāvīgas informācijas apmaiņas starp Slimnīcas struktūrvienībām, lēmumu pieņemšanas un izpildes koordinēšanas. Slimnīcas ilgtspējīgas attīstības un sekmīgas funkcionēšanas pamatā ir procesu pārskatāmība, to savstarpēja saskaņotība un vadāmība, kā arī atbilstība uzņēmuma vispārējai darbības politikai un mērķiem.

 

Kvalitātes vadība ir viens no būtiskiem instrumentiem, kas nodrošina pārdomātu un sistemātisku pieeju procesu vadībai, tas ļauj vieglāk vadīt, mērīt un pilnveidot Slimnīcā notiekošos procesus, tādejādi ir iegūts pamats, uz kā balstoties tiek pakāpeniski pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni Slimnīcas iekšējie procesi, mērķtiecīgi paaugstinot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

 

Lai paaugstinātu pacientu apmierinātības līmeni par saņemto pakalpojumu, ir svarīgi izzināt klientu apmierinātību, tāpēc regulāri tiek organizētas un veiktas pacientu aptaujas, gūstot iespēju uzklausīt pacientu viedokļus, vēlmes, priekšlikumus u.tml., tas ir būtisks informācijas avots veiksmīgai uzlabošanas darbību piemērošanai.

 

Kvalitātes sistēmas ietvaros tiek realizēts arī iekšējais audits - sistemātisks un neatkarīgs process, kā rezultātā tiek apzināts, cik lielā mērā tiek pildītas LR likumdošanā, ISO standartā un Slimnīcā noteiktās prasības. Iekšējais audits ir sistēmas novērtēšana un viens no resursiem, kura pareiza pielietošana sniedz iespēju palielināt uzņēmuma darbības kvalitāti.

 

Jebkuram Slimnīcas pacientam vai darbiniekam, ir iespēja informēt Slimnīcas vadību par tās darbībā novērotām esošām un potenciālām problēmām, kas, savukārt, nodrošina laicīgu konstatēto problēmu korektīvo un preventīvo darbību piemērošanu.

 

Doties soli atpakaļ