Izsoles
Publicēts: 21.06.2024
Kustamās mantas - traktora izsole

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludina kustamās mantas –

traktora Belarus 320 MK rakstisku izsoli

Izsoles objekts: traktors Belarus 320 MK, tiek pārdots rakstiskā izsolē ar sākumcenu 4840,00 EUR bez PVN.

Izsoles nodrošinājums 484,00 EUR.

Izsoles piedāvājumu atvēršana notiks 2024. gada 19. jūlija plkst. 14.00.

Izsoles dokumentācija pieejama šeit: nolikums un 2.pielikums

 

Publicēts: 25.09.2023
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole (VSIA TOS 2023/1IZ)

Saskaņā ar nomas tiesību izsoles nolikumu par nedzīvojamo telpu daļu nomu Duntes ielā 16 K-2 un Duntes ielā 16 K-3, ID Nr. VSIA TOS 2023/1IZ (turpmāk – nolikums),

 

Tiek izsolītas nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu daļām:

1. Duntes ielā 16 K-2, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150032, saskaņā ar telpu plānu Nr. 1 (nolikuma pielikums Nr. 2) 408.2 m2 platībā;

2. Duntes ielā 16 K-3, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150031, saskaņā ar telpu plānu Nr. 2 (nolikuma pielikums Nr. 3) 124.9 m2 platībā;

3. Duntes ielā 16 K-3, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150031, saskaņā ar telpu plānu Nr. 3 (nolikuma pielikums Nr. 4) 33.8 m2 platībā;

(turpmāk – Nomas objekts).

 

Nomas objekta lietošanas mērķis ir saimnieciskās darbības veikšana.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa: 10,00 EUR (desmit eiro un 00 centi) par 1 (vienu) kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) mēnesī.

 

Nomas objekta iznomāšanas termiņš: 10 (desmit) gadi no nomas līguma noslēgšanas dienas ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 

Izsoles veids: Rakstiska, pirmā izsole

 

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00

 

Pieteikumu iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība, atvēršanas datums, laiks un vieta:

Pretendenti pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt personīgi Slimnīcas Administrācijā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā) līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00 vai arī nosūtīt pa pastu uz adresi Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”, vai nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz tos@tos.lv ar norādi “VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles Nr. VSIA TOS 2023/1IZ komisijai”. Pa pastu vai elektroniski nosūtītajiem piedāvājumiem jābūt saņemtiem Slimnīcā līdz 2023. gada 09. oktobra plkst. 11:00.

Rakstiska izsole (pretendentu piedāvājumu atvēršana) notiks 2023. gada 09. oktobrī plkst. 12.00 Duntes ielā 22, Rīgā (Administrācijas ēkas 2. stāvā, konferenču zālē).

 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Nomas objektu pretendenti varēs apskatīt klātienē līdz 2023. gada 02. oktobrim darba dienās no plkst. 9:00 līdz 15:00, iepriekš piesakoties un saskaņojot laikus ar Slimnīcas energo un saimniecības nodaļas vadītāju Daini Kalniņu (tālr. 29215262, e-pasts: Dainis.Kalnins@tos.lv).

 

Nolikums ar pielikumiem

Nomas līgums par telpām  Duntes ielā 16 K-2, būves kadastra apzīmējuma Nr. 01000170150032, saskaņā ar telpu plānu Nr. 1 (nolikuma pielikums Nr. 2) 408.2 m2 platībā, noslēgts 27.12.2023. ar SIA "Tehniskā Ortopēdija" par nomas maksu 10,10 EUR/1 m2.

Nomas līgums

Publicēts: 13.01.2022
Noslēgtie nomas līgumi
Publicēts: 01.06.2020

Uzņēmumi, kam VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” piešķīruši nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, saskaņā ar 02.04.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 180 “Par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”:

1) SIA "TEHNISKĀ ORTOPĒDIJA", reģistrācijas Nr. 40003517130

2) SIA "FRISTAR", reģistrācijas Nr. 40003658252

Doties soli atpakaļ
Vairāk informācijas