Struktūrvienības

Kvalitātes vadības sistēma


Slimnīcas struktūrvienību darbība sastāv no vairāku procesu mijiedarbības, pastāvīgas informācijas apmaiņas starp Slimnīcas elementiem, lēmumu pieņemšanas un izpildes koordinēšanas u.c. procesiem. Lai Slimnīca varētu sekmīgi funkcionēt un attīstīties, visiem šiem procesiem jābūt pārskatāmiem un skaidri saprotamiem, savstarpēji saskaņotiem un vadāmiem, tiem jāatbilst uzņēmuma vispārējai darbības politikai un mērķiem, ko nodrošina Slimnīcā ieviestā, uzturētā un nepārtraukti pilnveidotā kvalitātes vadības sistēma.

 

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca ir pirmā slimnīca Latvijā, kuras kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001. Sertifikāts Slimnīcai tika piešķirts jau 2002. gada 28. maijā. Šis sasniegums ir visu Slimnīcas darbinieku kopīgā darba rezultāts!

 

Kvalitātes vadība ir viens no instrumentiem, kas nodrošina uzņēmuma darbību atbilstību klientu prasībām. Slimnīcā ir izveidota pārdomāta un sistemātiska pieeja procesu vadībai, kas ļauj vieglāk vadīt, mērīt un pilnveidot Slimnīcā notiekošos procesus, tādejādi ir iegūts pamats, uz kuru balstoties, tiek pakāpeniski pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni Slimnīcas iekšējie procesi, arvien paaugstinot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti.

 

Lai paaugstinātu pacientu apmierinātības līmeni par saņemto pakalpojumu Slimnīcā, ir svarīgi izzināt klientu apmierinātību, tāpēc regulāri tiek organizētas un veiktas pacientu aptaujas, kas nenoliedzami prasa milzu pūles, taču tādejādi pastāv iespēja uzklausīt pacientu viedokļus, viņu vēlmes, priekšlikumus u.tml., kas ir būtisks informācijas avots, uz kā pamata tiek piemērotas attiecīgas uzlabošanas darbības.

 

Kvalitātes vadības sistēma ir neiedomājama bez iekšējā audita, kas ir sistemātisks, neatkarīgs un dokumentēts process, lai noteiktu, cik lielā mērā tiek pildītas noteiktās prasības - gan Slimnīcas iekšējās, gan ISO standarta noteiktās, un iegūtu par to pierādījumus, kā arī novērtētu pierādījumu objektivitāti. Iekšējais audits ir sistēmas novērtēšana, kas sniedz ieteikumus tās uzlabošanai, kā arī viens no pieejamiem un tajā pat laikā nenovērtētiem resursiem, kura pareiza izmantošana sniedz iespēju palielināt uzņēmuma darbības rezultativitāti.

 

Jebkuram Slimnīcas pacientam vai darbiniekam, ir iespēja informēt Slimnīcas vadību par tās darbībā konstatētajām esošajām un potenciālajām problēmām, kas, savukārt, nodrošina savlaicīgu konstatēto problēmu korektīvo un preventīvo darbību piemērošanu, iegūstot apliecinājumus par minēto darbību izpildi.

Doties soli atpakaļ

SākumsPar slimnīcuStruktūrvienībasCenrādisIepirkumiERAF fonda projektiIzsolesVakancesApdrošināšanaKontakti
© Autortiesības - TOS.LV